ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (Uradni list RS, št. 03/07)

Delodajalec je dolžan:
 • izdelati požarni red s prilogami (organizacija in ukrepi VPP) (35.člen),
 • izdelati požarni načrt in načrt evakuacije (35.člen),
 • zagotoviti usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom (20.člen),
 • zagotoviti usposabljanje delavcev za izvajanje evakuacije,
 • označiti s tablami smer evakuacijskih poti, končne izhode, nameščenost gasilnih aparatov, hidrantov in druge aktivne požarne zaščite.
 • Na podlagi pooblastila izdanega s strani Ministerstva za obrambo smo pooblaščeni za opravljanje strokovnih nalog iz varstva pred požarom za vaše podjetje.

  Smiley face

 • Požarni red s prilogami,
 • Ocena požarne ogroženosti,
 • požarni načrt in načrt evakuacije,
 • usposabljanja iz varstva pred požarom,
 • usposabljanje oseb za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije.
 • Požarni red

  Lastnik ali uporabnik stanovanjskega objekta, poslovnega ali industrijskega objekta morajo izdelati POŽARNI RED.

  Požarni red mora vsebovati:
 • organizacijo varstva pred požarom, naloge in odgovornosti zaposlenih, stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.
 • Priloge požarnega reda

  Obvezne priloge požarnega reda so:

 • izvleček požarnega reda (organizaciji varstva pred požarom, vključno s predvidenim številom uporabnikov glede na namembnost objekta, ukrepih varstva pred požarom, navodilih za ravnanje v primeru požara),
 • navodila za posameznike (organizacijo varstva pred požarom, vključno z nalogami in odgovornostmi, preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka požara, postopke in naloge v primeru požara, postopke in naloge po požaru),
 • evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom,
 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom,
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah,
 • kontrolni listi.
 • Požarni načrt in načrt evakuacije

  Požarni načrt:
 • namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem,
 • je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride.
 • lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.


 • Načrt evakuacije:
 • je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti,
 • izobešen mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

  Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:
 • nastopu dela,
 • premestitvi na drugo delovno mesto,
 • začetku opravljanja drugega dela,
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
 • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

 • Usposabljanje za izvajanje evakuacije:
 • lastniki ali uporabniki objektov morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.
 • Potrebujete požarni red, načrt evakuacije ali usposabljanje iz varstva pred požarom?

  Za vas uredimo celovito rešitev s področja varstva pred požarom! Pokličite nas in uredili bomo vse potrebno, da bodo v vašem podjetju zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za varstvo pred požarom.

  Pokličite sedaj: 031-640-360