ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (Uradni list RS, št. 43/2011)

Delodajalec je dolžan:
 • zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu (5.člen),
 • vsak delodajalec mora v pisni obliki izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja (17.člen),
 • zagotoviti usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo (38. člen),
 • zagotoviti prve in obdobne zdravstvene preglede delavcev (36. člen),
 • načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen),
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (25. člen),
 • sprejeti postopek in način ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnih mestih (51. člen).
 • Na podlagi pooblastila izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo pooblaščeni za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu za vaše podjetje.

  Smiley face

 • Izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu,
 • meritve delovnega okolja (mikroklimatske, osvetlitvene, hrup),
 • preglede in preizkuse delovne opreme.
 • Izjavo o varnosti z oceno tveganja

  Z Izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

  Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo

  Usposabljanje je potrebno izvesti sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
  Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta, vrsti opravila in delavčevemu predznanju in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
  Na koncu usposabljanja sledi preizkus znanja oz. izpolnitev vprašalnika (testa) - Preizkusi teoretične usposobljenosti. Opisane morajo biti oblike preizkušanja teoretične usposobljenosti za varno delo ter način in merila za ugotavljanje takšne usposobljenosti. Pri tem je potrebno dati znanjem iz konkretnega dela programa večji poudarek oziroma težo.

  Promocija zdravja na delovnem mestu

  Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.
  Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:
 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.
 • Preiskave škodljivosti v delovnem okolju

  Preiskave škodljivost v delovnem okolju zajemajo mikroklimatske meritve, osvetljenost in hrup na delovnem mestu. Za vsako delovno mesto je potrebno izmeriti prve in obdobne omenjene parametre, ki so odvisno od narave dela oziroma delovnega procesa.
  Na podlagi izmerjenih vrednosti in ovrednotenja rezultatov se izda ustrezno poročilo in v kolikor je potrebno tudi predloge za izboljšavo pogojev dela na delovnih mestih.

  Pregledi in preizkusi delovne opreme

  Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje ali druga oprema, ki se uporablja pri delu. Vsaka delovna oprema mora imeti izjavo o skladnosti, navodila za varno delo, navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnično dokumentacijo. Vsako delovno opremo je potrebno pregledati in preizkusiti s strani pooblaščene inštitucije. Na podlagi pregleda in preizkusa se izdela ustrezno poročilo in v kolikor je potrebno tudi predloge za izboljšavo pogojev dela z delovno opremo. Periodika pregled je na tri (3) leta.

  Potrebujete Izjavo o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu?

  Za vas uredimo celovito rešitev s področja varnosti in zdravja pri delu! Kontaktirajte nas in uredili bomo vse potrebno za varno in zdravo delo vseh zaposlenih v vašem podjetju.

  Pokličite: 031-640-360