Vsak delodajalec je dolžan sprejeti interne postopke in načine ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter interne postopke in načine ukrepanja za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja, in drugih psihosocialnih oblik tveganja na delovnem mestu.

Psihosocialna tveganja

Vsak delodajalec je dolžan sprejeti interne postopke in načine ukrepanja na podlagi 6. in 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013-popr.) in 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

  • delodajalec je dolžan zagotavljati delavcem delovno okolje, v katerem nihče ne bo izpostavljen nasilju, trpinčenju, nadlegovanju ali drugim oblikam psihosocialnega tveganja, ki ustvarja zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče odnose,
  • spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe,
  • nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje,
  • trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.


Alkohol na delovnem mestu

Vsak delodajalec je dolžan sprejeti postopek in način ugotavljanja prisotnosti alkohola , drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu na podlagi 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003), 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), 8. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.) ter Izjave o varnosti z oceno tveganja.

  • Prepovedano je vnašanje alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc v prostore podjetja ali na službene poti,
  • prepovedano je ponujanje alkohola in alkoholnih pijač v poslovnih prostorih podjetja,
  • prepovedano je delavcu delati na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc.


 

»Vsak človek je avtor svojega zdravja in svoje bolezni.«
(Buddha)