Usposabljanja

USPOSABLJANJA

Varnost in zdravje pri delu

Usposabljanje je potrebno izvesti sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta, vrsti opravila in delavčevemu predznanju in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Na koncu usposabljanja sledi preizkus znanja oz. izpolnitev vprašalnika (testa) - Preizkusi teoretične usposobljenosti. Opisane morajo biti oblike preizkušanja teoretične usposobljenosti za varno delo ter način in merila za ugotavljanje takšne usposobljenosti. Pri tem je potrebno dati znanjem iz konkretnega dela programa večji poudarek oziroma težo.

Varstvo pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob: nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, začetku opravljanja drugega dela, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, spremembi in uvajanju nove tehnologije. Usposabljanje za izvajanje evakuacije: lastniki ali uporabniki objektov morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Delodajalec je dolžan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11-ZVZD-1) po 27.členu in 76. členu načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o varnosti z oceno tveganja, po 6.členu tega zakona načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu ter po 32.členu tega zakona zagotoviti

Preberi več